Müüa maatükk, tootmismaa - Tsolgo, Võru vald, Võrumaa

NB! SEE KUULUTUS EI OLE AKTIIVNE!
MITTEAKTIIVNE

OKSJON! Jaama kinnistu Tsolgo küla, Võru vald

Krunt 2 795 m²

OKSJON Osta.ee keskkonnas: http://www.osta.ee/194667847

Aadress: Jaama, Tsolgo küla, Võru vald
Pindala (m2): 2795
Katastritunnus: 91701:001:1290
Registriosa number: 19428450
Sihtotsarve: Tootmismaa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Kinnistu piirneb Paidra-Tsolgo-Joosu teega. Kinnistul asub lagunenud endine naftabaasi hoone ehitusaluse pinnaga 66 m2 (ehitisregistri kood 121349500), mistõttu võib esineda pinnases jääkreostust.
Liitumised:
Valmidus:
Lisainfo/kitsendused: https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=91701:001:1290

Alghind: 1 500
Käsiraha: 150 arvestatakse hinna sisse
Tasumise info: Hiljemalt müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820SWEDBANK või notari deposiitkontole

Kontaktisik: Aivi Jääger majandusspetsialist, telefon 5745 0366
Tutvumise info: Võõrandatava varaga saab piiranguteta tutvuda

Vallavalitsuse korraldus:

1. Korraldada Tsolgo külas, Jaama kinnistu (registriosa number 19428450) võõrandamine enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) portaalis Osta.ee (http://www.osta.ee), alghinnaga 1 500 (üks tuhat viissada) eurot.
2. Enampakkumise tingimused ja juhised pakkumise esitamiseks:
2.1. enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik vara osta soovivad füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi;
2.2. enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.3. enampakkumisele määratud tagatisraha, suurusega 150 (üks sada viiskümmend) eurot broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
2.4. enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 30 kalendripäeva. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik; 2.5. enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma.
Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
2.6. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
2.7. pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab oksjonil osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus;
2.8. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
2.9. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist;
2.10. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
2.11. enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui: enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri; selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta; enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
2.12. Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
2.13. enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitjale saadetakse vallavalitsuse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta isiku poolt esitatud e-posti aadressile. Korraldusele lisatakse teade selle kohta, kuhu peab enampakkumise võitja lepingu sõlmimiseks ilmuma. Kinnistu võõrandamise müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates enampakkumuse võitja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt. Nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;
2.14. Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud Ostja) on kohustatud tasuma ostuhinna hiljemalt müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK või notari deposiitkontole;
2.15. tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub Ostja;
2.16. täpsustavat informatsiooni kinnistu kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 5745 0366 või e-posti aadressil: [email protected];
2.17. enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
2.18. kui kinnistu ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle kinnistu osas toimunuks.
3. Moodustada enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline komisjon järgmises koosseisus:
3.1. Majandusspetsialist Aivi Jääger – komisjoni esimees;
3.2. Vallasekretär Kaja Kiilo – komisjoni liige;
3.3. Abivallavanem Juris Juhansoo – komisjoni liige.
4. Käesolevat korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Enampakkumise info

Alghind: 1 500 €
Oksjoni aeg: 21.06.2023 11:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg: 21.06.2023 11:00
Tagatisraha suurus 150 €
Kuulutuse link
1 500 € 0.54 €/m²
Müüa maatükk
Müüa maatükk www.kv.ee/3541529
Krundi pind 2795 m²
Katastrinumber 91701:001:12
Registriosa number 19428450
Energiamärgis -
Andmed kinnistusraamatust
Teata ebakorrektsest kuulutusest
Kuulutuse siseinfo
Kuulutuse ajalugu ja statistika
Avaldamiskuupäev
Vaatamiste arv
Ühenduse võtmised
Telefoninumbri vaatamised
Lemmikuks lisamised
Sarnased kuulutused

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%