KV.EE KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.kv.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on AllePal OÜ (edaspidi KV), äriregistri kood 12209337, postiaadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn, tel. 6718 103, e-mail info@kv.ee.

1.2. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks KV-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.3. KV võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.4. KV võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.5. KV pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot kinnisvaratehingute kohta, teha ettepanekuid pakkumiste esitamiseks ja pakkumisi kinnisvaratehinguteks ning kasutada muid KV poolt pakutavaid teenuseid.

1.6. Müügi- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma KV sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. KV ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja KV vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.8. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. Materjalid ja lingid

2.1. KV veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub KV-le.

2.2. KV võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

2.3. Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt. Kuulutuse juurde on keelatud sisestada eritariifseid telefoninumbreid (nt. 900-ga algavad telefoninumbrid ja lühinumbrid). Nimetatud kohustuse rikkumisel on KV-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale.

2.4. Veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Selliste materjalide ja teenuste eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja KV veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene KV-le ega kasutajale.

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

3.1. KV töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on KV-le edastanud (kuulutuste tekstides, SMS-teenuse tellimisel, foorumi, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine KV-le ei ole kohustuslik, välja arvatud kontaktandmed juhuks, kui kasutaja soovib KV vastust oma taotlusele, tellimuse täitmist, SMS-teenuse tellimisel vms.

3.2. Kasutaja on kohustatud esitama veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel enda valitud andmeid.

3.3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.

3.4. KV kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

3.5. KV ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid KV andmebaasis säilitama. KV-l on õigus säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse sisestamisel määratud perioodi jooksul ja / või ajavahemikus, mis on vajalik KV funktsioonide täitmiseks seonduvalt vastavate kuulutustega.

3.6. Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks, näiteks võimalike ostjate ja müüjate vahendamiseks teatud kinnisvaraobjektile. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada KV-lt kommertsteadaandeid, reklaammaterjale ning teavet KV toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks.

3.7. KV ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

3.8. KV-l on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle KV poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel, eelkõige kinnisvarabüroodele, kelle abiga toimub KV pakutavate teenuste osutamine. Isikuandmeid võidakse edastada ka isikutele, kes osalevad KV ja kasutaja kokkuleppe täitmises (nt kullerteenuse osutaja, postiasutus).

3.9. KV võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks KV-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

3.10. Kui kasutaja soovib teada, millised andmed KV andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine kasutustingimustes toodud KV e-meili aadressil.

3.11. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.

3.12. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks KV poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud KV e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

4. Autoriõigused

4.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad KV-le või on KV-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

4.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja KV-le loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. KV-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele.

5. Reklaam

5.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb KV-le esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. KV-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. KV-l on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.

5.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on KV-l õigus reklaami esitamine lõpetada, nõuda kahju hüvitamist ja kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.

6. Tasumine

6.1. Kõikide KV poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning KV esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul.

6.2. Tähtaegselt tasumata arvetelt on KV-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib KV edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

7. Lõppsätted

7.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja KV vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused KV ja teiste kasutajate ees.

7.2. KV on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult. KV'l on õigus kasutustingimuste rikkumise tõttu suletud konto taasavamise eest küsida ja saada kasutajalt tasu, mille suurus on sätestatud kehtivas hinnakirjas.

7.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja KV vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.4. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja KV lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.