Kinnisvara KV.ee Kinnisvara KV.ee KV.EE

Kategooriad

KV.EE KASUTUSTINGIMUSED

Üldsätted


1.1 Veebikeskkonna www.kv.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on AllePal OÜ (edaspidi KV), äriregistri kood 12209337, postiaadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, tel. 6718 103, e-mail [email protected].

1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks KV-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja) olenemata sellest, kas kasutaja on loonud veebikeskkonnas kasutajakonto. Veebikeskkonna teenuste täielikuks kasutamiseks (sh kuulutuste avaldamiseks) peab kasutaja omama kasutajakontot. Veebikeskkonnas registreerimata kasutajatele võimaldatakse veebikeskkonna teenuste kasutamist piiratud ulatuses. 

1.3 Kasutustingimustega nõustumisel ja/või veebikeskkonna kasutamisega kinnitab kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub, et kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel, muutuvad tingimused kasutaja ja KV vahel sõlmitud siduvaks raamlepinguks, mis reguleerib veebikeskkonna kasutamise üldiseid reegleid, KV teenuste tellimist, kasutaja ja KV õigusi ning kohustusi, vastutust ning tellimuse eest tasumisele kuuluva tasu maksmise tingimusi. Iga KV teenuse tellimisega sõlmitakse kasutustingimuste kui raamlepingu alusel eraldiseisev ühekordne KV teenuse osutamise leping, mille sisu reguleerivad lisaks kasutustingimustele ka konkreetsed teenuse osutamise tingimused (teenuse paketi tingimused).

1.4 Kasutajal on õigus kasutada KV poolt pakutavaid teenuseid juhul, kui kasutaja on loonud veebikeskkonnas kasutajakonto. Tellitud teenuse täpsemad tingimused, s.o. teenuse sisu (sh müügi- või üürikuulutuse avaldamine veebikeskkonnas), teenuse kasutusõiguse periood ja teenuse tasu, määratakse vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile. 

1.5 KV võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.6 KV võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest kasutajat.

1.7 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja KV vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel.

1.8 Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

2. Veebikeskkonna teenus

2.1 KV pakub kasutajatele veebikeskkonda, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot kinnisvaratehingute kohta, avaldada kinnisvara objektide müügi- ja üürikuulutusi, mh kinnisvara objektide lühiajalise üüri kuulutusi ning kiirmüügi kuulutusi ja kasutada muid KV poolt pakutavaid teenuseid.

2.2 Kuulutuse avaldamisel võib kasutaja kinnisvara objekti kirjeldusse sisestada üksnes vastavat objekti kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo vms. Kuulutuse juurde on keelatud sisestada kontaktandmeid. Nimetatud kohustuse rikkumisel on KV-l õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale. Lisaks on KV-l õigus nõuetele mittevastav kuulutus veebikeskkonnast kustutada või vastavalt omal äranägemisele muuta. 

2.3 Müügi- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma KV sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. KV ei ole kasutajate vahel sõlmitava lepingu pooleks ega võta sellega seoses kasutajate ees kohustusi. Muuhulgas ei ole KV veebikeskkonnas kuulutuse avaldanud kasutaja agent, maakler, esindaja ega komisjonär.  


3. Kasutaja kohustused

3.1 Kasutaja on kohustatud:

3.1.1 Esitama veebikeskkonnas registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;

3.1.2 Järgima veebikeskkonna kasutamisel käesolevaid kasutustingimusi. Muuhulgas saab kasutaja aru, et KV-l on õigus igal ajal jälgida veebikeskkonnas toimuvaid tegevusi, sh jälgida kasutaja toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid kasutustingimuste rikkumise tuvastamiseks;  

3.1.3 Tagama, et veebikeskkonna kasutamisel esitatud andmed (s.o. fotod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalseid õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;

3.1.4 Maksma kuulutuse avaldamise eest KV-le tasu vastavalt kasutustingimuste punktile 6;

3.1.5 Hoidma konfidentsiaalsena veebilehe kasutajakontole ligipääsemiseks vajalikku parooli ja kasutajanime;

3.1.6 Tagama, et tema poolt veebikeskkonda üles laetud fotod või mis tahes muud failid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebikeskkonna normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebikeskkonna kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.


3.2 Kasutajal on keelatud:

3.2.1 Kasutada veebikeskkonda pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

3.2.2 Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

3.2.3 Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

3.2.4 Saata rämpsposti;

3.2.5 Kasutada veebikeskkonda ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

3.2.6 Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab veebikeskkonna funktsionaalsust või toimimist;

3.2.7 Edastada veebikeskkonna kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub kasutajal õigus;

3.2.8 Moodustada andmebaase või nimekirju veebikeskkonna kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.

3.3 Kasutaja mõistab, et KV-l on õigus eemaldada veebikeskkonnast kasutaja poolt avaldatud sisu, kui kasutaja ei ole sisu avaldamisel järginud käesolevas punktis sätestatud kohustusi või piiranguid, sisu on vastuolus heade kommetega või kehtivate õigusaktidega. 


4. Autoriõigused

4.1 Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad KV-le või on KV-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.

4.2 Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid (sh pilte) edastades annab kasutaja KV-le tasuta lihtlitsentsi nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. KV-l on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele. KV-l on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega veebikeskkonda kinnitab kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks veebikeskkonnas.

4.3 Kasutustingimustega nõustumisel annab kasutaja KV-le mh õiguse avaldada kasutaja kinnisvaraobjekti müügi- või üürikuulutusi ka teistes portaalides, mis kuuluvad veebikeskkonna omanikule, eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki või üürimist ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.


5. Reklaam

5.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb KV-le esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. KV-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. KV-l on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.

5.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest ettemaksuna. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on KV-l õigus reklaami esitamine lõpetada ja/või kasutada teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.


6. Tasumine

6.1 Kõikide KV poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning KV esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul pangaülekandega ning ettemaksuna.

6.2 Tähtaegselt tasumata arvetelt on KV-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib KV edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

6.3 KV jätab endale õiguse muuta teenuse eest tasumisele kuuluvat tasu suurust objektiivsetel põhjustel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Tasu tingimuste uuendamisest teavitatakse kasutajaid veebikeskkonnas. 

7. Vastutus ja kahju hüvitamine

7.1 Veebikeskkonnaga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus, funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes tagatisteta. KV ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

7.2 KV ei taga ega garanteeri, et veebikeskkond ühildub mis tahes kasutaja poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest.

7.3 KV ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

7.3.1 Veebikeskkonnas avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta KV veebikeskkonna kaudu ostetavate, müüdavate või üüritavate objektide kvaliteedi ega kvantiteedi eest.

7.3.2 Veebikeskkonna või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

7.3.3 Kasutaja poolt veebikeskkonnas avaldatud kuulutuse sisu või selle kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest;

7.3.4 Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Veebikeskkonda või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada; 

7.3.5 Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

7.3.6 Kasutaja käitumise eest veebikeskkonnas;

7.3.7 Veebikeskkonna poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.

7.4 KV ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

7.5 Kasutaja nõustub hüvitama KV-le kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud käesolevate kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.
 

8.  Kaebuste lahendamineveebipõhiste vahendusteenuse määruse alusel

8.1.  Kasutajal on õigus esitada KV-le tasuta menetlemiseks kaebusi KV ettevõttesisesele kaebuste menetlemise süsteemi lahendamiseks (edaspidi „Süsteem“).

8.2.  Süsteem võimaldab Kliendil esitada kaebusi järgmistes küsimustes: 

8.2.1. KV on väidetavalt jätnud täitmata mõne seaduses sätestatud kohustuse, mis mõjutab kaebust esitavat Kasutajat;

8.2.2. KV teenuses esinevad tehnoloogilised probleemid, mis on otseselt seotud veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega ja mis mõjutavad kaebuse esitajat; 

8.2.3. KV võetud meetmed või käitumine, mis on seotud otseselt veebipõhiste vahendusteenuste pakkumisega mõjutab kaebuse esitajat.

8.3. Käesoleva peatüki alusel esitatud kaebused tuleb Kinnisvaraportaalile edastada e-posti teel aadressil [email protected]9. Muud tingimused

9.1 Kasutustingimustega nõustumisel tekkinud raamleping kehtib KV ja kasutaja vahel tähtajatult. Iga kasutaja esitatud tellimuse ja selle aktsepteerimisega KV poolt tekib KV ja kasutaja vahel eraldi ühekordne teenuse osutamise leping, mille tingimused (sh tähtaeg) määratakse lisaks kasutustingimustele vastavalt kasutaja poolt valitud teenuse paketile. 

9.2 KV-l ja kasutajal on õigus kasutustingimuste alusel tekkinud raamleping igal ajal korraliselt üles öelda tingimusel, et kasutajal ei ole ühtegi kehtivat tellimust. Raamlepingu korraliseks ülesütlemiseks tuleb edastada teisele poolele sellekohane teade. Raamlepingu korralisel ülesütlemisel kustutab KV kasutaja kasutajakonto. 

9.3 Kui kasutajal on raamlepingu korralise ülesütlemise teate esitamise ajal kehtivaid tellimusi, siis kehtib raamleping kuni tellimuse täitmise lõppemiseni. Raamleping loetakse lõppenuks seoses kasutaja viimase tellimuse täitmisega, misjärel KV kustutab kasutaja kasutajakonto. 

9.4 Kui kasutaja ei ole oma kasutajakontot 10 aastat kasutanud, teeb KV kasutajale kasutajakonto kustutamise hoiatuse. Kui kasutaja sellele ei reageeri, loetakse kliendisuhe lõppenuks ning KV kustutab kasutajakonto.

9.5 Kasutajal on õigus kasutada tellitud teenust, sh nt avaldada oma kuulutus veebikeskkonnas, kuni tema poolt valitud tellimuse täitmise lõppemiseni, sh kuulutamise tähtaja lõppemiseni. Kasutaja saab aru ning nõustub, et KV ei tagasta kasutajale mistahes teenuse paketi eest tasutud tasu, kui kasutaja otsustab loobuda kuulutuse veebikeskkonnas avaldamisest enne tähtaja lõppemist.  

9.6 KV-l on õigus kasutustingimuste nõustumisel tekkinud raamleping või kasutaja tellimuse täitmine erakorraliselt üles öelda või veebikeskkonna kasutamisõigust piirata, kui kasutaja on oluliselt rikkunud kasutustingimusi või pole kõrvaldanud mis tahes kasutustingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui kasutaja on saanud KV-lt vastava teate. Õigussuhte lõppemisel kustutab KV kasutaja kasutajakonto ning kasutaja poolt veebikeskkonnas avaldatud aktiivsed kuulutused. Seejuures ei tagasta KV kasutajale tasutud tasu. KV'l on õigus kasutustingimuste rikkumise tõttu suletud konto taasavamise eest küsida ja saada kasutajalt tasu, mille suurus on sätestatud kehtivas hinnakirjas.

9.7 Kasutaja saab aru, et veebikeskkonna kasutamisega, kasutustingimustega nõustumisel ja/või veebikeskkonna teenuse tellimisega, osutab KV kasutajale teenust kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub kasutajal õigus tellitud teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile. Tarbija taganemisõiguse puudumine ei välista Kasutaja ülesütlemise õigust vastavalt kasutustingimustega punktile 9.2 ning 9.3.

9.8 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja KV vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

9.9 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja KV lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, välja arvatud juhul, kui seadusest tulenevalt on vaidluse lahendamiseks eksklusiivselt pädev muu asutus või organ. Tarbijal on õigus pöörduda oma elukohajärgse kohtu poole, tarbijavaidluste komisjoni või esitada kaebus veebis ODR keskkonna kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr