KV.EE andmekaitsetingimused

AllePal OÜ

Kehtib alates: 02.05.2024

Käesolevad andmekaitsetingimused annavad ülevaade, missugustel põhimõtetel töödeldakse https://www.kv.ee/ veebilehel (edaspidi veebileht) teie isikuandmeid. Andmekaitsetingimuste eesmärk on anda selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas me võime teie isikuandmeid töödelda, kui kasutate meie veebilehte.

Kui teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või kui te soovite esitada meile teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool peatükis „Muud sätted“ toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED
„andmesubjekt“ on füüsiline isik, kelle isikuandmeid me töötleme;
„IKÜM“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus);
„isikuandmed“ igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
„kehtiv õigus“ kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist;
„kasutaja“ või „Teie“; „kasutajad“ või „teie“ on iga isik, kes meie veebilehte kasutab;
„AllePal“ või „meie“ on AllePal OÜ, registrikood 12209337, aadress Pärnu mnt 141 Tallinn Harjumaa 11314 Eesti;
„veebileht“ on aadressil https://www.kv.ee/ asuv AllePal poolt hallatav veebileht;
„privaatsuspoliitika“ on käesolev isikuandmete töötlemise dokument;
„vastutav töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate tingimuste tähenduses on isikuandmete vastutavaks töötlejaks AllePal;
„volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 
 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Töötleme vastutava töötlejana isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas väljatoodud eesmärkidel. Lähtume isikuandmete töötlemisel kehtivast õigusest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitletavatest õigusaktidest.

Lähtume isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse põhimõtetest, sealhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.

Töötleme isikuandmeid üksnes seadusest tulenevatel alustel. Seejuures on meie seaduslikuks aluseks isikuandmete töötlemisel, kas teie antud nõusolek, lepinguga seotud kohustuse täitmine, seadusest tuleneva kohustuse täitmine ja/või õigustatud huvi:

 • Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel

Sellistel juhtudel, mil olete andnud meile eraldi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie antud nõusolek. Sellisel juhul töötleme teie isikuandmeid üksnes nõusolekus kindlaks määratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Pange tähele, et kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a.

Nõusoleku alusel töötleme näiteks andmeid, mis on seotud uudiskirjade saatmisega. Täpsemalt selle kohta palume vaadata kohta peatükis “Ülevaade töödeldavatest isikuandmetest”.

 • Isikuandmete töötlemine lepingu täitmisega seotud eesmärkidel

Töötleme isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Teenuse osutamiseks on isikuandmete töötlemise õiguslik alus IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele).

 • Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Töötleme isikuandmeid siis, kui see on vajalik tema suhtes kehtivate juriidilise kohustuste täitmiseks. Näiteks, kui meilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui oleme kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks).

 • Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel

Teatud juhtudel võime töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik meie õigustatud huvi korral. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi alusel töödeldakse üksnes andmeid, mis on saadud andmesubjektilt või tekkinud lepingu täitmise käigus.

Meil võib isikuandmete töötlemiseks olla õigustatud huvi, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Näiteks võib selline vajadus tekkida olukorras, kus andmesubjekt on lepingut rikkunud. Näiteks olukorras, kus kasutaja on kasutanud veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks.

Õigustatud huvi alusel töödeldud andmete säilitamisel lähtutakse seadusest tulenevast tähtajast, milleks on 3 aastat pärast teenuse pakkumist. Täpsemalt säilitamistähtaegade kohta peatükis “Ülevaade töödeldavatest isikuandmetest”.

 1. ÜLEVAADE TÖÖDELDAVATEST ISIKUANDMETEST

Võime töödelda teie kohta järgmiseid andmeid, sõltuvalt sellest, milline on teie ja AllePali vaheline õigussuhe:

Eesmärk Kogutavad isikuandmed Õiguslik alus Säilitamistähtaeg
Veebilehele kasutaja registreerimine (konto loomine)

Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefon, isikukood

Kasutajaga seotud informatsioon: kasutajanimi, parool (krüpteeritult ja turvaliselt hoiustatult)

IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) Kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)
Veebilehe kasutamise võimaldamine (kuulutuste vaatamine, brausimine) Küpsised IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) Kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist (TsÜS § 146 lg 1)
Kuulutamine

Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefon

Muu kasutajaga seotud informatsioon: teave kuulutuste (s.o. nende aadress, sisu, pildid ja kirjeldus), lemmikuks lisatud kuulutused, kasutaja veebilehel kasutatav parool (krüpteeritult ja turvaliselt hoiustatult), küpsised, makseinfo.

Uudiskirjade, pakkumiste ja päringute (s.o. soovitud kinnisvara otsingute ja kuulutuste) saatmine Kui kasutaja on sisse loginud, siis kõik Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, kasutaja poolt tehtud otsingu filtri parameetrid. Kui ei ole sisse loginud, siis meiliaadress, kasutaja poolt tehtud otsingu filtri parameetrid. IKÜM artikkel 6 (1) (a) Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni
Kliendi pöördumised (kaebused, päringud, ettepanekud või muud pöördumised) Pöördumisega seotud informatsioon: pöördumise sisu, kliendi kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, meiliaadress) IKÜM artikkel 6 (1) (b), IKÜM artikkel 6 (1) (f) Kuni 3 aastat pöördumise saamisest (TsÜS § 146 lg 1)
Makseandmete töötlemine (nt kuulutuse avaldamisega seotud makse puhul) Kontaktandmed, Arvega seotud informatsioon: arve maksumus, tellitud teenused, muu arvega seotud informatsioon, näiteks pangakonto number IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) või IKÜM artikkel 6 (1) (c) Kuni 3 aastat pärast teenuse pakkumist (TsÜS § 146 lg 1) või, ulatuses, milles tegemist on raamatupidamislike dokumentidega, 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest (RPS § 12 lg 4)
Raamatupidamislikud dokumendid Juriidilise kohustuse täitmiseks vajaminevad dokumendid IKÜM artikkel 6 (1) (c) 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest (RPS § 12 lg 4)
Küpsiste kaudu kogutud andmed Loe eraldi küpsiste kasutamise peatükist
 
 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJAD
  1. Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. Samuti me ei edasta isikuandmeid Euroopa Liidust väljapoole.
  2. Me võime kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Meie poolt määratud volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks erinevad ettevõtte äritegevuse või teised veebilehe funktsioneerimiseks vajalikud teenuse osutajad (näiteks raamatupidamisega seotud ettevõtted, IT lahendustega seotud ettevõtted ja muud).
  3. Me kasutame volitatud töötlejatena usaldusväärseid koostööpartnereid, kes töötlevad isikuandmeid vastavalt seadusele ja meiega sõlmitud lepingu ning meie koostatud juhiste alusel.
 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. Me tagame kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.
  2. Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:
   1. juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas meil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleb;
   2. õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda meilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   3. õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada meile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui isikuandmete kasutamine põhineb meie õigustatud huvil;
   4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
   5. õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et me piiraks isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui me ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus meile antud nõusolek tagasi võtta;
   7. õigus andmete ülekantavusele: õigus saada meilt isikuandmed, mida andmesubjekt on meile ise esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et me edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;
   8. õigus esitada kaebus: Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, [email protected], www.aki.ee.
  3. Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema Isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või meie juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.
  4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud peatükis „Muud sätted“ toodud kontaktandmetel.
 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Me kohustume tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendame isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 1. MUUD SÄTTED
  1. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on meil õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi muuta ja see avaldatakse koheselt meie KV.EE veebilehel.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust meiega allolevatel kontaktandmetel.

Meie kontaktandmed on:

AllePal OÜ

[email protected]

+372 6718 103

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%