plot for sale, residential land - Kaarna, Mändjala, Saaremaa vald, Saaremaa

merelähedased kinnistud Mändjala külas

Plot area 5,013 m², detail plan exists

Additional information: electricity
Neighbourhood: water body sea 1.4 km, near forest, location outside settlement location

Automatically translated Show original

Müüa Mändjala külas kaks elamumaad, neljast katastriüksusest koosneval detailplaneeringuga alal, lisaks Kaarnale ka kinnistu nimetusega Metsise (34801:008:0471, 4902 m2), hinnaga 49 900 €.
Asukoht: Kuressaare linnast umbes 7 km kaugusel, Kuressaare-Sõrve maanteest põhja pool männimetsaga kaetud alal ja külgneb põhjasuunalt Igama-Lombi, idast Kadariku kinnistu maale jäävale avaliku kasutusega erateega, lõunast ja läänest teiste katastriüksustega. Kuressaare-Sõrve maanteelt kuni kinnistuteni on ca 1 km.
Servituudid juurdepääsuks on seatud.
Liitumisleping Eesti Energiaga olemas, välja on ehitatud 3x10A liitumispunktid.
Projekteerimisel puurkaev ja lokaalne kanalisatsioon, otsad tuuakse krundini, kulud jaotatakse 4 kinnistu omaniku vahel.
Tuletõrje veevõtukoht rajamisel, kulud jaotatakse 4 kinnistu peale.

Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood. Kogu alal domineerib heas kasvujärgus alt puhastatud noor männik üksikute lehtpuudega. Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi algab paas.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste printsiipidega:
• kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;
• säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused oleks üldjuhul 0,5 ha),
• planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;
• lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;
• elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;
• vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme;
• hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

Kruntide ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu - 120 m² , abihoone - 60 m²
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) - elamu - 9 m , abihoone - 6 m
Olulisemad arhitektuurinõuded:
Maksimaalne korruselisus - elamu - 2 , abihoone - 1
Katused: kalded - 30 - 45
Materjal - sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, plekk
Välisseinad - puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa - kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad - lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed
Tulepüsivusklass -TP-3
Keskmiselt kaitstud põhjavee alal tuleb jälgida lubatud heitvete käitlemise nõudeid.

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Hoonestusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks
sobivaks looduslikuks õuemaaks.
Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda.
Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud hoonestusalal.
Ümbruskonna mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest ja eraldavad majapaare, peavad säilima vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele.

Küsi lisa. Kogu detailplaneeringu seletuskirjaga võimalik eelnevalt tutvuda.

Two residential plots for sale in the village of Mändjala, in an area with a detailed plan consisting of four cadastral units, in addition to Kaarna, also a property called Metsise (34801:008:0471, 4902 m2), at a price of €49,900.
Location: about 7 km from the city of Kuressaare, north of the Kuressaare-Sõrve road in an area covered with pine forest and adjacent to Igama-Lombi to the north, to the east to the public private road on the land of the Kadariku property, to the south and west to other cadastral units. It is about 1 km from the Kuressaare-Sõrve road to the properties.
Easements for access are set.
There is a connection agreement with Eesti Energia, 3x10A connection points have been built.
During the design, a borehole and local sewerage, the ends will be brought to the plot, the costs will be divided between the 4 owners of the property.
Fire department water intake point under construction, costs will be distributed among 4 properties.

The natural environment is characteristic of Saaremaa - pines alternate with birches. In general, a simple flat topography. The whole area is dominated by a young pine with a few deciduous trees, cleared from the bottom, in a good growth stage. The entire land area is covered with a surface covering that allows water to pass through well. On the basis of the existing map material, the surface is clayey sand with stones and a thin layer of gravelly sand below it, then the pass begins.

The planning solution takes into account the following principles:
• make use of the existing surface roads and forest areas to build a road network;
• preserve the natural environment as much as possible; to form buildings as dispersed as possible (plot sizes would generally be 0.5 ha),
• plan an optimal road that ensures local access to all plots and meets fire protection requirements;
• solve problems related to environmental protection, water and wastewater management;
• when building houses on a forested area, at least 50% of the forest area on the plot must be preserved;
• avoid small differences in roof pitch in the case of houses built next to each other, because this sometimes leaves an unthought-out and irregular overall appearance;
• when designing and constructing buildings, preference should be given to natural materials (wood, stone, concrete, metal, roofing stone).

Building rights for plots:
Maximum allowed number of buildings on the plot - 3 (residential building, up to 2 auxiliary buildings)
The largest permitted area under construction - residential building - 120 m², auxiliary building - 60 m²
The maximum permitted height of buildings (height from the ground) - residential building - 9 m, auxiliary building - 6 m
Major architectural requirements:
Maximum number of floors - residential building - 2, auxiliary building - 1
Roofs: slopes - 30 - 45
Material - shingle (wood and ruberoid), roofing stone, tin
Exterior walls - wood, stone, plaster
Visible plinth part - stone, concrete, plaster
Fences - slatted fence, mesh fence, stone and wooden fence
Fire resistance class -TP-3
In the area of moderately protected groundwater, the requirements for permitted effluent treatment must be observed.

When designing buildings, the surrounding nature must be treated sparingly, and the location of the building must be selected based on the necessity of limited felling. Building areas together with the surrounding area must be designed for living by logging and clearing the forest floor
for a suitable natural outdoor area.
Raided plots should not exceed 50% of the volume of growing trees. It is not advisable to build a large income garden next to the buildings.
When designing the new landscaping of the plots, it should be based on the surrounding nature and designed mainly in the built-up area indicated in the plan.
The surrounding forest and construction areas are separated by vigorous trees, which provide protection from the wind and separate pairs of houses, must be preserved despite the construction activity occurring in the area.

Ask for more. It is possible to consult the explanatory letter of the entire detailed plan in advance.

Object link

Contact

Kinnisvara Vahenduskeskus OÜ
Kinnisvara Vahenduskeskus OÜ
View company's profile
Contact
49 900 € 9.95 €/m²
Land plot for sale
Land plot for sale www.kv.ee/en/3415138
Ground area 5013 m²
Cadastre no. 34801:008:0473
Energy mark -
Data from realestate book
Notify about incorrect advertisement
Object inside info
Object's history and statistics
Activated
Views
Contacted by e-mail
Phone number views
Favorited
Similar objects

Example loan payment

Loan period: 20 y
Self-financing: 30%
Interest from: 3,5%